The website "www.jangidbrahminsamaj.com " has been promoted through various Print Media & Electronic Media.

Print Media:-
The website "www.jangidbrahminsamaj.com" has been covered by various magazine of Jangid Brahmin Samaj and Daily Newspapers since launching of the website.

S.No. Name of Magazine Month Published from Detail
1 Panch Putra Jun 2002 Jaipur (Raj.)
2 Deep Vishwakarma Aug-Sep 2004 Jaipur (Raj.)
3 Bandhutav Sandesh Oct 2004 Jaipur (Raj.)
4 Jangid Jagrati Oct 2004 Jaipur (Raj.)
5 Jangid Jyoti Oct 2004 Nawalgarh (Raj.)
6 Deep Vishwakarma Oct-Nov.2004 Jaipur (Raj.)
7 Tarun Vishwakarma Oct-Nov.2004 Jaipur (Raj.)
8 Jangid Brahmin Patra Nov 2004 Delhi
9 Vishwakarma Putra Nov 2004 Bhilwara (Raj.)
10 Tarun Vishwakarma Jan 2005 Jaipur (Raj.)
11 Jangid Kesari Jan 2005 Ajmer (Raj.)
12 Vishwakarma Putra Feb 2005 Bhilwara (Raj.)
13 Jangid Brahmin Patra Mar 2005 Delhi
14 Deep Vishwakarma Mar-Apr 05 Jaipur (Raj.)
15 Jangid Kesari Jul 2005 Ajmer (Raj.)
16 Vishwakarma Rashmi Sep 2005 Lucknow(UP)
17 Deep Vishwakarma Oct-Nov 05 Jaipur (Raj.)
18 Lord Vishwakarma International Oct 2005 Tonk (Raj.)
19 Marwari Lokhit Nov 2005 Fatehpur Shekhawati (Raj.)
20 Jangid Jagrati Dec 2005 Jaipur (Raj.)
21 Bandhutav Sandesh Dec 2005 Jaipur (Raj.)
22 Talhati Ke Anchal Se Dec05-Jan 06 Sawai Madhopur (Raj.)
23 Jangid Brahmin Patra Mar 2006 Delhi
24 Vishwakarma Samachar Patra Apr 2006 Nagda (MP)
25 Vishwakarma Samachar Patra May 2006 Nagda(MP)
26 Jangid Jyoti May 2006 Nawalgarh (Raj.)
27 Vishwakarma Ashish Jul 2006 Alwar (Raj.)
28 Vishwakarma Sangh Jul-Sep 06 Faridabad(HR)
29 Vishwakarma Rashmi Sep 2006 Lucknow(UP)
30 Vishwakarma Light Sep 2006 Gaziabad(UP)
31 Vishwakarma Doot Oct 2006 Ambala(HR)
32 Vishwakarma Tarang Sep-Oct 06 Delhi
33 Vishwakarma"The Creator" Dec 2006 Jharkhand
34 Alert News Jan 2007 Mujjafarnagar (UP)
35 Jangid Brahmin Patra Jan 2007 Delhi
36 Vishwakarma Light Feb-March 2007 Gaziabad (UP)
37 Directory May 2007 Indore (MP)
38 Vishwakarma Post June 2007 Jaipur (Raj.)
39 Smarika Sujangarh 2006-07 Sujangarh-Churu (Raj.)
40 Vishwakarma The Creator Aug 2007 Jharkhand
41 Deep Vishwakarma Jul-Aug 2007 Jaipur (Raj.)
42 Jangid Brahmin Patra Aug 2007 Delhi
43 Vishwakarma Ekikaran Sep 2007 Shahjahanpur
44 Parichay Smarika Mandsaur Sep 2007 Mandsaur(MP)
45 Directory Sep 2007 Raj.
46 Deep Vishwakarma Sep-Oct 2007 Jaipur, Raj.
47 Lord Vishwakarma Intl. Oct 2007 Tonk, Raj.
48 Tarun Vishwakarma Aug-Sep 2007 Jaipur, Raj.
49 Vishwakarma Tarang Mar-Aug 2007 Delhi
50 Vishwakarma Post Jan 2008 Jaipur, Raj.
51 Bandhutva Sandesh Feb 2008 Jaipur, Raj.
52 Vishwakarma Light Jan-Feb 2009 Gaziabad (UP)
53 Deep Vishwakarma Mar-Apr 2009 Jaipur (Raj.)
54 Bandhutva Sandesh July 2009 Jaipur, Raj.
55 Jangid Jagrati Aug 2009 Jaipur (Raj.)
56 Vishwakarma Kiran July 2010 Jaunpur (UP)

S.No. News Paper Date/Month Published from Detail
1 Dainik Bhaskar 17 Sep 2004 Jaipur (Raj.)
2 Rajasthan Patrika 17 Sep 2004 Jaipur (Raj.)
3 Mahka Bharat 17 Sep 2004 Jaipur (Raj.)
4 City Pulse(Rajasthan Patrika) 20 Sep 2004 Jaipur (Raj.)
5 Mahka Bharat 28 Jan 2005 Jaipur (Raj.)
6 City Pulse(Rajasthan Patrika) 07 Feb 2005 Jaipur (Raj.)
7 Samachar Jagat 18 Feb 2005 Jaipur (Raj.)
8 Dainik Bhaskar 17 Sep 2007 Jaipur (Raj.)
9 Rajasthan Patrika 17 Sep 2007 Jaipur (Raj.)
10 Mahka Bharat 17 Sep 2007 Jaipur (Raj.)
11 Dainik Navjyoti 18 Sep 2007 Jaipur (Raj.)

Electronic Media:-
The website "www.jangidbrahminsamaj.com" has been covered by various Electronic media, TV channels since launching of the website.

S.No. Electronic Media Date/Month Released from Detail
1 Bhaskar TV Jan 2005 Jaipur (Raj.)
2 DoorDarshan (DD) 29 Sep 2005 Jaipur (Raj.)